ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.:210-3241137 – Fax: 2103243822

www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com

 

Αριθ. Πρωτ. 3608

Αθήνα 16-12-2020

 

Προς τους

Ηπειρώτες Ευρωβουλευτές και Βουλευτές

 

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Το ΔΣ της ΠΣΕ σας εύχεται υγεία και δύναμη για την επιτυχία του έργου σας,

Οι γιορτές που έρχονται να βρουν εσάς και τις οικογένειες σας υγιείς και ευτυχισμένους

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Απευθυνόμαστε σε σας για θέμα ύψιστης σημασίας για την ύπαρξη και λειτουργία των τοπικών πολιτιστικών μας συλλόγων (αδελφοτήτων, συνδέσμων, ενώσεων και Ομοσπονδιών).

Για τη λειτουργία των συλλόγων υπάρχει σειρά νόμων με βασικό το Ν281/1914. Νόμο εδώ και 106 χρόνια! Νόμοι που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια φορτώνουν τη γραφειοκρατία ακόμη παραπάνω. Οι συλλογικές δράσεις το βλέπουμε καθημερινά βρίσκονται στο στόχαστρο κάτω από ένα μεθοδικό κυνηγητό. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ενισχύονται στο έργο τους από την Πολιτεία, η οποία αντιθέτως όλο και περσότερο τους αντιμετωπίζει ως επιχειρήσεις, απεργάζεται ό, τι είναι δυνατόν για να δυσκολευτεί η δράση τους. Αποκορύφωμα είναι οι διατάξεις του Ν 4557/2018 με τις οποίες πρέπει όλες τους οι ενέργειες να ελέγχονται κάτω από αυτό το πρίσμα.

Προφανές είναι ότι οι συντάκτες των νομοθετημάτων αυτών δεν γνωρίζουν πως λειτουργούν τα σωματεία.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Εμείς οι Ηπειρώτες, για λόγους που δεν είναι της παρούσας, έχουμε υψηλό επίπεδο συλλογικής οργάνωσης ιδιαίτερα στο χώρο της αποδημίας. Αυτή στιγμή η ΠΣΕ έχει 475 εγγεγραμμένα μέλη.

Πολλοί από τους συλλόγους αυτούς, έχουν πάνω από 120 χρόνια ιστορίας. Σύλλογοι που ξεκίνησαν τις δράσεις τους από την τουρκοκρατία στην Κωνσταντινούπολη, στην Πάτρα, την Αθήνα. Στην υπεραιωνόβια λειτουργία τους οι σύλλογοι μας έχουν διακυμάνσεις δράσης. Ορισμένοι, παρουσιάζουν αδιάλειπτη δράση. Άλλοι, οι περσότεροι, έχουν περιόδους αδράνειας. Αλλά ορθώνονται και προσπαθούν να συσπειρώσουν τα μέλη τους, να διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον λαϊκό μας πολιτισμό, για τα προβλήματα της γενέτειρας, για γενικότερα ζητήματα. Η ΠΣΕ, κεντρικό άξονα της δράσης της έχει θέσει ακριβώς αυτόν: Να βοηθάει τα σωματεία μέλη στον προσανατολισμό τους, στις εκδηλώσεις τους, στη λειτουργία τους. Να μεταφέρει την εμπειρία, να συνοψίζει και να εμπνέει.

Οι διοικήσεις των συλλόγων μας αποτελούνται από απόδημους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μικροεπαγγελματίες, βιοτέχνες, νοικοκυρές, συνταξιούχους. Ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Τα οικονομικά των συλλόγων ίσα με τις συνδρομές των μελών. Ελάχιστοι διαχειρίζονται κάποιο ακίνητο (δωρεά συνήθως κάποιου χωριανού) τα ενοίκια του οποίου συμβάλουν κυρίως σε κάποια έργα το χωριό. Οι εφημερίδες που εκδίδονται διανέμονται δωρεάν. Οι λίγες καταχωρίσεις για ενίσχυση ουσιαστικά απαγορεύτηκαν για να μην θεωρηθούμε μεγαλοεκδότες! Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις (πίτες, συνεστιάσεις, πανηγύρια) μόλις που αρκούν για την κάλυψη της δαπάνης. Τα χορευτικά καλύπτονται εκ των ενόντων. Τα μέλη των ΔΣ εκ των πραγμάτων καλύπτουν εξ ιδίων πολλά από τα τρέχοντα έξοδα. Παρόλα αυτά επιμένουμε! Δεν κάνουμε πίσω!

Σύμφωνα με την αρ. 66780 ΕΞ 2020/ 30.06.20 (ΦΕΚ 2655 Β) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, έληξε η τρίμηνη αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος την 1η Οκτωβρίου 2020, με συνέπεια την επανέναρξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Επείγουσα λοιπόν αναδεικνύεται η ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος.

 

 1. Νομικό πλαίσιο

  1. Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.

  2. Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

  3. Ο ν.4733/2020 «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (εε) 2018/843 (l 156) και του άρθρου 3 της οδηγίας (εε) 2019/2177 (l 334) και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 196) 8.10.2020

Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 (όπως τελικά ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον 4733/20) ο σκοπός που επιδιώκει είναι «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής»

Στα άρθρο 4 του νόμου 4557/18 αναλύονται τα βασικά αδικήματα όπως ορίζονται από την Δικονομία και στο άρθρο 5 του νόμου τα Υπόχρεα πρόσωπα.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20-21 του ν. 4557/2018 (Α’139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις».

 Ο στόχος της ενωσιακής και εθνικής διάταξης είναι η διαφάνεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση των ελεγκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ανάγκη για ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή.

 

 1. Οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί και λοιποί σύλλογοι

  1. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπόχρεοι «Πραγματικού Δικαιούχου» ορίζονται και οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί σύλλογοι και ενώσεις καθώς και εργατικά σωματεία και ενώσεις εργαζομένων.

  2. Τα καταστατικά ίδρυσης τοπικών, πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων αναφέρουν ως σκοπό, κυρίως, την ανάπτυξη δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ φυσικών προσώπων με κοινή καταγωγή, την ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, την διατήρηση και διάδοση των εθίμων και παραδόσεων κάθε περιοχής.

  3. Πόροι των πολιτιστικών συλλόγων είναι οι συνδρομές και ενισχύσεις των μελών τους προς την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών. Δεν έχουν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις για την υλοποίηση των σκοπών τους, όταν πιθανόν και να προσπορίζονται έσοδα, έχουν την έννοια της ενίσχυσης. Εξ άλλου ο νομοθέτης έχει προβλέψει και απαλλάσσει έως δύο εκδηλώσεις ανά έτος από την καταβολή ΦΠΑ επί των εσόδων.

  4. Επιπλέον σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της χώρας τα στοιχεία κάθε νόμιμου εκπροσώπου οι παραπάνω σύλλογοι οφείλουν να τα κοινοποιούν στους αρμόδιους φορείς (ΓΓΠΣ, ΑΑΔΕ, Περιφέρειες, Δήμους). Είναι υπόχρεοι σε υποβολή Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόχρεοι στην υποβολή Μηνιαίων καταστάσεων πελατών Προμηθευτών (ΜΥΦ). Εν κατακλείδι τα απαραίτητα στοιχεία προς την Ελληνική Φορολογική Αρχή είναι πλήρως γνωστοποιημένα.

  5. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων: Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις στην ερώτηση 3 αναφέρεται: «Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων; Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.», και στην ερώτηση 4: «Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων; … Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.»

 

 1. Η αντιμετώπιση σήμερα

  1. Η ουσία είναι ότι και οι πολιτιστικοί και μορφωτικοί Σύλλογοι μαζί με άλλους μαζικούς φορείς, αντιμετωπίζονται ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εμμέσως ενοχοποιούνται ως εν δυνάμει φορείς παραβατικότητας. Επιπλέον στον εν λόγω νόμο ορίζονται υπέρογκα ποσά προστίμων που εφόσον επιβληθούν θα συντελέσουν στην διάλυση των συλλόγων και ενώσεων.

  2. Μάλιστα όταν οι εν λόγω νομικές οντότητες δεν έχουν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τους όρους που αντιμετωπίζονται οι επιχειρήσεις ή άλλες σχετικές νομικές μορφές.

  3. Επί πλέον, δεδομένου ότι οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν εθελοντικές ενώσεις προσώπων, στην πορεία του χρόνου υπόκεινται σε ενεργοποίηση είτε απενεργοποίηση της δράσης τους, φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται συχνά.

 

 1. Πρόταση

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την απαλλαγή της υποχρέωσης των πολιτιστικών συλλόγων και των οντοτήτων, ως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορική δραστηριότητα από την οποία να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά αποκτούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 

Η σχετική παράγραφος να προστεθεί ως ακροτελεύτια παράγραφος στην απάντηση της ερώτησης 4 των οδηγιών της ΓΓΠΣΔΔ:

«Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορική δραστηριότητα από την οποία να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του σκοπού τους, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Όσοι από τους παραπάνω φορείς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο, υποβάλουν σχετική δήλωση και διαγράφονται αυτόματα»

Τα παραπάνω θέσαμε υπόψη του αρμόδιου υπουργού με έγγραφο μας πριν ένα χρόνο. Δεν απάντησε. Η αντιπροσωπεία μας στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον συμπατριώτη Κ. Τασούλα, έθεσε ως πρωταρχικό το θέμα. Ο πρόεδρος, αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία. Το ΔΣ, αμέσως ανταποκρινόμενο, παρά την καραντίνα, διαμόρφωσε την πιο πάνω αιτιολογική έκθεση και τη νομική-φοροτεχνική διατύπωση

Στην απάντηση προσδοκούν και οι συνεργαζόμενες αποδημικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, με τις οποίες διατηρούμε επαφή.

Δυστυχώς παρά την κατ’ αρχήν αποδοχή του αιτήματος από τον πρόεδρο της Βουλής το οικονομικό επιτελείο δεν ανταποκρίθηκε.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Το ΔΣ της ΠΣΕ σας ζητάει να συναντηθούμε διαδικτυακά την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στη 1μμ, όπου θα σας εκθέσουμε το θέμα και θα βρούμε τον βέλτιστο δρόμο επίλυσης του.

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος που θα χρησιμοποιηθεί, θα σας σταλεί την Πέμπτη 17/12/20 το μεσημέρι.

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Χρυσόστομος (Μάκης) Χήτος – Κιάμος                                         Σωτήρης Κολιούσης